Model Cerere ajutoare încălzire

 Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest mesaj sunt confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l primească. Dacă ați primit acest mesaj în mod eronat, vă adresăm rugămintea de a returna mesajul primit, expeditorului.
According to the provisions of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC, the information regarding the personal data contained in this message is confidential. They are intended exclusively for the person (s) mentioned as recipient / recipients and other persons authorized to receive it. If you have received this message by error, we ask you to return the received message to the sender.
Datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul și pentru îndeplinirea atribuțiilor legale ale instituției.
Personal data are processed for the purpose and for the fulfillment of the legal powers of the institution.

Materiale ședință 30.09.2021

dispozitie convocare sedinta
hotarare aprobare proces verbal
hotarare pret referinta masa lemnoasa anul 2022
hotarare prima inscriere
hotarare acordare lemne svsu
hotarare aprobare indicatori reparatii Camin Cultural Carand
hotarare aprobare ordine zi
hotarare aprobare servicii sociale 2021
hotarare mandat ADITPA mandatare delegare serverviciu public de transport-09.2021 (1)
hotarare pret masa lemnoasa
hotarare rectificare buget
minuta sedinta
proces verbal sedinta

Materiale sedinta ordinara din 17.02.2020

horarare aprobare indicatori desfiintare si construire sopron lemne

horarare aprobare indicatori reparatii sala sportiva si informatica

hotarare mandat. ADITPA aprob.Act adiț. 3 Co.deleg. 750-03.12.2019

hotarare actualizare plan de analiza si acoperire a riscurilor

hotarare adoptare act constitutiv adi transport

hotarare aprobare buget 2020

hotarare aprobare cotizatie adi transport

hotarare aprobare cotizatie

hotarare aprobare indicatori reparatii scoala gimnaziala

hotarare aprobare ordine zi

hotarare aprobare proces verbal

hotarare neasumare distrubutie pentru scoala

hotarare reorganizare svsu

hotarare scutire taxa autorizatie

minuta sedinta 17.02.2020

proces verbal sedinta 17.02.2020

Materialele ședintei din 26.02.2021

hotarare economie circulara

hotarare mandat ADITPA aprobare Act adițional nr. 6 la Co.deleg. nr. 750-03.12.2019

hotarare presedinte de sedinta

hotarare actiuni de interes local legea 416

hotarare actualizare PAAR

hotarare aprobare cotizatie deseuri

hotarare aprobare ordine zi

hotarare aprobare plan scolarizare

hotarare aprobare proces verbal

hotarare comisie asezari

hotarare ghiseu.ro

hotarare-mandat special modif.membrii AGA-ADITPA+aderare (1)

minuta sedinta 26.02.2021

plan actiuni

proces vverbal sedinta 26.02.2021